วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

สูตรการคำนวนโบนัส

สูตรคำนวนโบนัส
รหัสชื่อ - สกุลเงินเดือนวันลาหยุดโบนัสรวมเงิน
A001นาง วรัชยา จ่าบำรุงวงศ์             10,000.00 5            25,000.00              35,000.00
A002นาย ปฏิภาน พรมคำ             10,600.00 5            25,000.00              35,600.00
A003นาง เบญจพร เขื่อนสุวงศ์             20,000.00 8            15,000.00              35,000.00
A004นาย ปวริศ พรมคำ             10,000.00 3            25,000.00              35,000.00
A005นาย ประสาน กรุณา             12,000.00 7            15,000.00              27,000.00
A006นาง ประภา ลุยไฟ             12,000.00 2            25,000.00              37,000.00
A007นาง อภิชญา มหานาม              10,000.00 6            15,000.00              25,000.00
A008นาง อมรรัตน์ ก้อนแก้ว                8,600.00 5            25,000.00              33,600.00
A009นาง หทัยกานต์ บัวพาน                9,600.00 6            15,000.00              24,600.00
A010นาย ธวัชชัย ชุ่มเชย             12,000.00 3            25,000.00              37,000.00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น